Manifiesto de Sort contra la “Llei de d’Ordenació de la Pesca Continental a Catalunya”

Reproduzco aquí el texto del manifiesto de Sort contra el Proyecto de ley de ordenación de la pesca continental en Cataluña. Los que lo apoyen pueden suscribirlo escribiendo a gerent@pallarssobira.com.

“Proposta adreçada al parlament de Catalunya sobre el projecte de Llei d’ordenació de la pesca continental de Catalunya.

El sotasignats, representants d’administracions locals, d’entitats i d’empreses relacionades amb la pesca, i particulars preocupats pel futur del sector, considerem que la pesca és, a més d’altres qüestions, un recurs turístic de primera magnitud per a moltes comarques de Catalunya, al qual no s’ha prestat fins ara prou atenció, tot i la incidència que té en els seu desenvolupament econòmic.

El projecte de Llei d’ordenació de la pesca continental de Catalunya, que fou aprovat pel Govern de la Generalitat el 9.09.2008 i que actualment esta en fase de debat parlamentari, hauria de començar a revertir la situació descrita, però en la seva redacció actual presenta greus mancances derivades, en bona part, d’haver-se ignorat totalment els suggeriments recollits en I’anomenat Manifest de Llavorsí, de 27.12.2008, que fou recolzat per la Diputació de Lleida, el Consell General d’Aran, consells comarcals de muntanya com el del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, els quinze alcaldes del Pallars Sobirà, i multitud d’organismes, entitats i persones privades.

Els aspectes de la Llei que són indispensables de corregir són els següents:

 1. Malgrat les darreres modificacions introduïdes al Parlament, encara es tracta d’una llei conceptualment antiquada, que no té prou en compte les noves tendències del sector que s’adrecen, cada cop més, a la pesca sense mort.
 2. En lloc de promoure o facilitar la creació de riquesa a les comarques de muntanya a partir d’una activitat econòmica tan important com el turisme associat a la pesca, el que fa la L1ei és tot el contrari: posar inconvenients al desenvolupament d’aquesta activitat com a producte turístic.
 3. La Llei, a més, reglamenta fins a extrems inimaginables tots els aspectes relacionats amb la gestió de la pesca, sense donar cap marge a I’autoorganització del sector ni a la participació de la societat civil.
 4. La Llei no reconeix els drets histories deis pescadors riberencs, els veïns deis cursos fluvials, que tradicionalment han estat sempre els primers defensors de la qualitat del medi aquàtic i als quals sempre s’havia reconegut certs drets i avantatges.
 5. La Llei tampoc no garanteix que es puguin continuar obtenint permisos de pesca mitjançant la seva expedició en establiments de la zona de pesca i en presencia del pescador, tal com s’ha fet sempre, i permetrà a l’Administració imposar com a únic sistema d’obtenció d’aquests permisos el d’Internet, tal com ha amenaçat de fer durant els darrers anys.
 6. La Llei no estableix sistemes clars i efectius de participació de les societats de pescadors riberencs en la gestió de la pesca; Lluny d’un sistema de cogestió entre societats de pescadors riberencs i l’Administració, que és el que seria el desitjable, es dilueix la participació de les primeres en òrgans multilaterals on la seva veu no serà, en absolut, decisiva.
 7. La vigilància del compliment de la normativa de pesca fluvial s’hauria d’encarregar a un cos integrat pels antics guardes fluvials i el personal addicional necessari per poder controlar amb efectivitat territoris tan amplis com els de les comarques de muntanya, i al qual caldria dotar de mitjans i de més competències que les que té actualment.
 8. La Llei hauria de reconèixer expressament una practica que tan bons resultats esta donant a nivell turístic i de gestió en zones com la del Pallars Sobirà, on amb un únic permís es pot pescar als vedats de tot l’Alt Pallars.
 9. Manquen en la llei mecanismes eficaces per tal que mai més no es tornin a produir fets corn el que va passar al municipi de Lladorre al darrer mes d’octubre, quan es va fer un desembassament total del IIac de Tavascan sense fer prèviament un rescat efectiu de la població piscícola i en plena època de reproducció de les truites.
 10. Abans de redactar el futur Pla d’ordenació a la pesca a Catalunya que preveu la llei cal tenir enllestit un estudi seriós i acurat per saber exactament l’estat actual deis rius, dels usos que se’n fan (recreatius, hidroelèctrics, etc.), si hi ha obstacles físics -naturals o artificials- als desplaçaments naturals dels peixos, si hi ha alteracions artificials del cabal d’aigua, la qualitat de les aigües, els censos histories de població de peixos als diversos trams, nivells d’eutrofització d’embasaments i llacs … perquè en cas contrari el Pla serà només un instrument polític allunyat de la realitat i poc eficaç tècnicament.
 11. Als Consells de Pesca els pescadors de muntanya tenen un nivell de representació del tot insuficient, sobretot si tenim en compte la quantitat i la qualitat deis rius de muntanya en relació amb la de la resta del país.
 12. Manteniment deis actuals intensius de muntanya: l’article 27 del projecte de Llei de pesca, quan parla de situar les zones de pesca controlada intensiva fora de la zona d’aigües de salmònids elimina l’existència del intensius de muntanya. Les zones de pesca controlada intensiva concentren un gran nombre de pescadors amb mort treuen pressió de pesca extractiva a la resta de zones. Els intensius són un eina fonamental per a la sostenibilitat de la pesca en les comarques de muntanya.
 13. Demanem la supressió de la quota de com a mínim el 30% de zones de pesca lliure sense mort. La determinació i regulació de les zones lliures sense mort, zones de pesca controlada i refugis de pesca s’ha de fer en el pla d’ordenació d’acord amb els representants del territori en matèria de pesca.
 14. Demanem l’exclusió deis embassaments artificials de les zones de reserva genètica. Els embassaments artificials no són el lloc més adient per preservar els valors biològics i genètics, sobretot si es poden buidar periòdicament.
 15. Demanem que en les entitats tutores de la pesca, les societats de pescadors riberenques, donada la seva naturalesa, esdevinguin elements col•laboradors fonamentals per al desenvolupament d’aquestes entitats.
 16. A les societats de pescadors riberenques o a les seves associacions se’ls ha de reconèixer el caràcter de col·laboradors preferents en l’aprofitament pesquer en les zones de pesca controlada.
 17. Demanem que s’autoritzi la pesca amb dos canyes als embassaments artificials en aigües de salmònids.
 18. Demanem que s’elimini la prohibició de pescar amb artificials acompanyats de carregues de plom. La regulació d’esquers s’ha de deixar per al pla d’ordenació.
 19. L’estat actual deis rius, llacs i embassaments de les comarques de muntanya fa impossible I’autaregeneració natural de les poblacions. S’ha d’apostar decididament per la repoblació amb exemplars d’alevins i adults de la major qualitat possible en les zones de pesca controlada. L’aprofitament sostenible deis recursos pesquers basat principalment en l’autoregeneració natural de les poblacions significa condemnar al fracàs qualsevol possibilitat de consolidació i expansió de la pesca com a recurs turístic a les comarques de muntanya.
 20. Les especies introduïdes legalment per les diferents administracions han de mantindre la consideració d’espècies que es poden pescar: f, truita de fontana, lluç de riu i truita irisada.

Per tot això demanem al Parlament de Catalunya i a tots els grups polítics que hi són representats que s’esmeni la Llei per tal de solucionar els problemes que té actualment i que hem esmentat anteriorment, o que, si no hi ha els consens necessari, es retiri la Llei del Parlament i es retorni al Govern .

Sort, 24 de novembre de 2009″

Anuncios

2 comentarios

 1. ramonfish said,

  diciembre 3, 2009 a 3:15 am

  lo acabo de imprimir mañana tendre al conseller de agricultura en mi publoi espero hablar con el y expresarle el malestar de nuestro colectivo con esta ley un saludo

 2. ramonfish said,

  diciembre 3, 2009 a 3:17 am

  por la tarde tambien estara el conseller de gobernacion y espero darle una copia del mismo un saludo


Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: